ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

.......................

 

               โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วน

ตำบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบล

ต่อไปนี้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยให้มีชื่อตามตำบลที่องค์การบริหารส่วนตำบลนั้นตั้งอยู่ คือ

ฯลฯ

                (3178) สภาตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

                (3179) สภาตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

                (3180) สภาตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

                (3181) สภาตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ

ฯลฯ

                ให้องค์การบริการส่วนตำบลดังกล่าวมีเขตตามเขตตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและ

สุขภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใด ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้า ฝ่ายบริหารของราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้

ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกขา เป็นต้นไป

 

ประกาศ    วันที่  16  มกราคม  พ.ศ.2539

 

(ลงชื่อ)  เสนาะ  เทียนทอง

(นายเสนาะ  เทียนทอง)

                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page