วิสัยทัศน์ (Vision)


ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี เรียงลำดับก่อนหลังตามความสำคัญ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาคชีวิต
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 2. ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้พอเพียงเพื่อการด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพดีแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ และดูแลคนชรา ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ
 3. เพื่อการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 4. เพื่อการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมได้อยู่อย่างมีความสุข
 5. เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 6. เพื่อพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป
 7. บริหารองค์การให้ดีมีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page