วิสัยทัศน์ ( Vision )

" มุ่งสู่ระบบราชการสมัยใหม่ด้วยการสร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม "

 

พันธกิจ ( Mission )

" เปิดกว้างและเชื่อมโยง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย "

 

เป้าหมาย ( Goal )

" เป็นองค์กรราชการสมัยใหม่ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 "

 

กลยุทธ์ ( strategy )

  1. การบูรณาการระหว่างส่วนราชการ

  2. การทำงานแบบ network

  3. ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความยึดหยุ่นคล่องตัวไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและรูปแบบราชการเดิม

  4. ส่งเสริมระบบการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร

  6. พัฒนาเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ เช่น การจัดทำข้อตกลง


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page