บทนำ

กราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องในเขตตำบลน้ำจั้นทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง รวมถึงผู้ใช้การสนับสนุนทุกท่าน กระผม นายถาวร  จันทราศรี ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ต้องขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น และเป็นตัวแทนของประชาชนชาวตำบลน้ำจั้นในการพัฒนาท้องถิ่น กระผมจะทำหน้าที่เต็มความสามารถเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ระบบราชการสมัยใหม่ด้วยการสร้างวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม "

 

ภารกิจในการทำงาน

 1.  พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของชุมชน

 2. พัฒนาทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด

 3. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ทัดเทียมมาตรฐานที่ควรจะเป็น

 4. พัฒนาทางด้านสาธารณสุข เน้นทางด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพและบริการผู้เจ็บป่วย

 5. พัฒนาทางด้านสังคม ให้เกิดความสงบ ปลอดภัย รวมถึงพัฒนาสังคมให้เ็ป็นสังคมแห่งศีลธรรม จริยธรรมและลดปัญหายาเสพติด

 6. พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจชุมชน

 

แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

 • การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

 1. ระบบน้ำประปา : ปรับปรุง ท่อเมนส่งน้ำ ระบบการกรองน้ำ ถังสำรองน้ำใสและคุณภาพน้ำประปา

 2. ระบบถนนและการเดินทาง : ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนทุกสายทางเดินตามตรอก ซอย ที่พักผู้โดยสาร ป้ายบอกเส้นทางและสถานที่สำคัญต่าง ๆ

 3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง : ปรับปรุงบริการไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและความปลอดภัยของระบบสายส่งไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น 

 • การพัฒนาทางด้านการศึกษา

 1.  จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและส่งเสริมการศึกษานอกเวลาเรียน

 3.  ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับวัยของประชาชน

 4. จัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และกีฬา

 • การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 1.  พัฒนาและปรับปรุง ในเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 2. จัดสวัสดิการรถรับ-ส่ง บริการผู้ป่วยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

 3. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและกำจัดขยะให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมการคัดแยกขยะ

 4. ปรับปรุงให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 • การพัฒนาทางด้านสังคม

 1.  เรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน : จัดบริการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่จุดสำคัญให้ครบถ้วนตามความจำเป็น

 • การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  

 1. พัฒนาเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนโดยการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของชุมชนโดยวิธีการ - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในชุมชน เพื่อให้เกิดการค้าขายภายในชุมชนมากขึ้น - ผลิตสินค้าภายในชุมชนโดยเฉพาะสินค้าบริโภคอุปโภคพื้นฐานเพื่อทดแทนหรือลดการสั่งซื้อจากนอกชุมชนและนำไปขายนอกชุมชน - ส่งเสริม อุดหนุนธุรกิจในชุมชนและไม่ส่งเสริมให้ธุรกิจที่มาจากนอกชุมชนมาแข่งขันกับชุมชนอย่างไม่เป็นธรรม

สรุป

จากการที่กระผมได้แถลงมาทั้งหมดแล้วนั้น เป็นแนวความคิด ความตั้งใจในการทำงานที่ผมจะต้องรับผิดชอบการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจผม นายถาวร  จันทราศรี มาดำรงตำแหน่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้นในครั้งนี้ แต่พ่อแม่พี่น้องครับในสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page