กองการศึกษา


นายณัฐพงษ์ มุมธุรี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 5

 

นางสาวสุภาวดี สาริบุตร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวศรีดาวเรือง ชูรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสาวไพบูลย์ ทองน้อย

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน


นางสาววิจิตรตรา สาริบุตร

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน


นางนิภาพร ครุฑทุ่ง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน


นางสาวเสาวลักษณ์ จักสาน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำบอน


นางประยูร คำมูล

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น


นางสาวปัทมา ทาศรีภู

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น


นางแก่นจันทร์ ไชยดำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจั้น


นางดวงดี พิมทา

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง


นางจีระวัช อเนกนวล

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง


ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกะพุง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page