กองการคลัง


นายเกณฑ์ชนาสิทธิ์ ย่อสิทธิสนธิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น

รักษาการหัวหน้ากองการคลัง

 

นางธนาพร สีวงษา

นักวิชาการคลัง 5

นางเพ็ญนภา สวัสดี

เจ้าหน้าที่พัสดุ 4

นางสาวมณีรัตน์ สายลุน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวณัฐภรณ์ อินธิแสง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวทัศนี ชัยบัญฑิต

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page